İSG Katip Giriş
iş hijyeni ölçümleri
TMMOB Makine Mühendisleri Odası merkez Laboratuarı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Çalışmaları Hakkında;
2005 yılında Bacagazı Emisyonları ve Ortam Havası Kirletici Teknik Ölçüm ve Analizleri kapsamında Çevre Analizleri Ön Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan Odamız Merkez Laboratuarı (MERLAB), 19.01.2007 tarihinde TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı kapsamında akredite olmuştur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışma ortamında kişisel maruziyetler veya çalışma ortamının fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerin tespiti ile ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yapacak özel ve kamuya ait kurum ve kuruluş laboratuarlarının yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasların tariflendiği ‘’ İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuarlar Hakkında Yönetmelik’’ gereğince hali hazırda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) mevzuatı kapsamında şubelerimizce yürütülen bazı ölçümlerin gerçekleştirilebilmesi için ‘’Akreditasyon Kapsam Genişletme’’ çalışmaları tamamlanmıştır. Gerekli denetimler TÜRKAK tarafından gerçekleştirilmiş olup, almış olduğumuz genişletilmiş kapsamlı akreditasyon belgesi ile de, işyerlerinde Kişisel Toz Maruziyeti, Ortam Tozu, Kişisel Ortam Maruziyeti, Aydınlatma ve Termal Konfor ölçümleri yapılmaya başlanmıştır.
YASAL MEVZUATLAR
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Madde 10’a göre;
(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.
Parametreler:
1- KİŞİSEL TOZ MARUZİYETİ:
2- ORTAM TOZU:
İşyeri Bina ve Eklentilerde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik,   EK-1,  16’ya göre;
‘’ Çalışma ortamı havasını kirleterek çalışanların sağlığına zarar verebilecek atıkların ve artıkların derhal dışarı atılması sağlanır. Boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ile toz, buğu, duman ve fena kokuları ortam dışına atacak şekil ve nitelikte, genel havalandırma sisteminden ayrı olarak mekanik (cebri) havalandırma kurulur.’’
Tozla Mücadele Yönetmeliği’ne göre;
MADDE 5 – (1) İşveren, her türlü tozun meydana geldiği işyerlerinde çalışanların toz maruziyetini önlemek ve çalışanların toz ile ilgili tehlikelerden korunması için gerekli koruyucu ve önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür.
MADDE 8 – (1) İşveren, her türlü tozun meydana geldiği işyerlerinde 20/08/2013 tarihli ve 28741 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuarlar Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla;
a) Risk değerlendirmesi sonucuna göre belirlenen periyodik aralıklarla toz ölçümlerinin yapılmasını,
b) İşyerinde çalışanların toz maruziyetinin bulunduğu koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda bu ölçümlerin tekrarlanmasını,
c) Ölçüm sonuçlarının, Ek-1’de belirlenen mesleki maruziyet sınır değerleri dikkate alınarak değerlendirmesini sağlar.
 
3- KİŞİSEL GÜRÜLTÜ MARUZİYETİ:
4- ORTAM GÜRÜLTÜSÜ:
Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmeliğe göre;
‘’MADDE 6 – (1) İşveren, çalışanların maruz kaldığı gürültü düzeyini, işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirilmesinde ele alır ve risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda gürültü ölçümleri yaptırarak maruz mekanik titreşime maruziyeti belirler.’’
5- KİŞİSEL TİTREŞİM MARUZİYETİ:
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmeliğe göre;
‘’MADDE 6 – (1) İşveren, çalışanların maruz kaldığı mekanik titreşim düzeyini, işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde ele alır, gerekiyor ise ölçümler yaptırarak mekanik titreşime maruziyeti belirler.’’
6- AYDINLATMA:
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmeliğe göre;
MADDE 5 – (1) İşveren, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için;
e) İşyeri bina ve eklentilerinde yeterli aydınlatma, havalandırma ve termal konfor şartlarını sağlar.
7 – TERMAL KONFOR:
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik, Ek-1.