İSG Katip Giriş
İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi

Sayı : 23240837-010.06.02[010.06.02]-E.10255
Konu : 2018-1 Nolu Dış Genelge

 

3146 Sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile; ulusal politikalar belirlemek, etkin denetim sağlamak amacıyla gerekli önerilerde bulunmak ve sonuçlarını izlemek, iş sağlığı ve güvenliği ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında inceleme ve araştırma çalışmalarını planlamak, programlamak ve uygulanmasını sağlamak, faaliyet konuları ile ilgili yayın ve dokümantasyon çalışmaları yapmak ve istatistikleri düzenlemek İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün görevlerinden sayılmıştır.


Ayrıca, 6331 Sayılı Kanunun 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Bakanlık, bu Kanuna göre yapılacak iş ve işlemlere ait her türlü belge veya bilgiyi, elektronik ve benzeri ortamlar üzerinden isteyebilir, arşivleyebilir, bu ortamlar üzerinden onay, yetki, bilgi ve belge verebilir" hükmü gereğince İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa dayanılarak yürütülen iş ve işlemler hakkında elektronik ortamda bilgi ve belgelerin toplanması Bakanlığımızca yürütülmektedir.


Bahsi geçen mevzuat hükümleri doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev alan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelleri ile kendi işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenen işveren veya işveren vekillerinin elektronik ortamda göndereceği veriler ile gönderime esas usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır. Bu Genelge ile düzenlenen bildirimler taraflar için mevzuatta belirtilen diğer bildirim ve benzeri yükümlülükleri ortadan kaldırmayacaktır.

 

  1. Tanımlar ve Kısaltmalar Bu Genelgede geçen;

 

  1. Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
  2. b.İSGGM: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,
  3. Veri Seti: Bildirimi yapılacak hususların içeriğini ve zorunluluk durumunu gösterir İSGGM internet sitesinde yayımlanan dokümanı,