İSG Katip Giriş
işyeri teftişi denetim soru listesi

1 İşletme Belgesi alınmış mı? Y51-Madde 5-6
2 İSG kurulu oluşturulmuş mu? (50`den fazla çalışan)? A2-M. 80 Y37-M. 4
3 İSG kuruluna katılacak çalışan temsilcisi özel olarak eğitilmiş mi? A 9 M 17/2
4 İSG kurulu üyelerine gerekli eğitimler verilmiş mi? Y37-M. 6
5 İSG kurul kararları yazılı olarak hazırlanmış ve kurul üyeleri tarafından imzalanmış mı? Y37 M 8.f
6 İş güvenliği kurulu tarafından iç yönetmelik hazırlanmış mı? Y37 M 7.a
7 İşyerinde onaylı defter var mı? Y38-M. 6
8 İzin kurulu oluşturulmuş mu? Y8-Madde 15
9 Çalışanlara ait özlük dosyaları yoktur A2 M.75
10 İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturulmuş mu? (50`den fazla çalışan) ve bu çerçevede iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve sağlık görevlisi var mı? “Y38-M 5 ve M 8
A9 M 6 1a”
11 OSGB, TSM veya işyeri hekimi ile sözleşmesi var mı? Y38, TZ1-M.91
12 İş sağlığı alanında çalışan personeli var mı? Y38
13 İşyeri sağlık ve güvenlik birimi (varsa) Yönetmelikte belirtilen oda sayısı ve büyüklüklerine sahip mi? Y38- Madde 8
14 İşyeri sağlık ve güvenlik biriminin (varsa) yeri çalışanlara yakın mı? Y38- Madde 8
15 İşe giriş sağlık raporları “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu” örneğine uygun mu? Y39-Madde 5
16 İSG hizmetleri ile ilgili yıllık çalışma planı var mı? Y38-Madde 15
17 İSGB veya OSGB tarafından yıllık değerlendirme raporu hazırlanıyor mu? Y38-Madde 16
18 İşyerinde hastalanan veya kazaya uğrayan işçiyi en yakın sağlık merkezine ulaştıracak araç ve gereç var mı? TZ1-Madde 105
19 İlkyardım eğitimi almış yeterli sayıda (min %10) eleman bulunduruluyor mu? Y61-Madde 16
20 İşyerlerinde Bulundurulması Zorunlu Olan İlk Yardım ve Tedavi Levazımı ile Sıhhi Tesisat yerine ve iyi durumda mı? TZ1-M. 91-99
21 ilk yardım odaları ile ilk müdahaleodaları, ilkyardım istasyonları ve diğer ilgili kısımlar, kolaylıkla bulunmaları için uygun şekilde işaretlenmiş mi? TZ1-M. 104
22 Yerel acil servis adresleri ve telefon numaraları görünür yerlerde mi? Y22 Ek 4 A.M.13.4
23 İş kazaları ve meslek hastalıkları kayıtları tutuluyor ve istatistik yapılıyor mu? “Y38-Madde 12
A 9 M 14/1a”
24 İşveren ramak kala olayların kaydını tutuyor mu? A 9 M 14/1b
25 İşveren SGK’ya kaza ve meslek hastalıklarını bildiriyor mu? A 9 M 14/2
26 İşe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri yapılıyor mu? (Portör muayeneleri, odiyogram testleri, göğüs radyografi-leri, içme ve kullanma suyu analizleri) “TZ1-Madde-60-83 arası
A 9 M 15″
27 İşyeri ortamında gaz, toz, gürültü ve titreşim ölçümleri yapılıyor mu? “Y20-M 6 Y21-M 6
Y22-Ek 4 (M 6)
A9 M10/4″
28 Sağlık ve güvenlik planı hazırlanmış mı? Y22-Madde 5
29 Yıllık eğitim programı hazırlanmış mı? Y17-Madde 9
30 Çalışanlara işe girişte, iş değişikliklerinde veya teknolojik değişikliklerde işlerinin riskleri ile ilgili eğitim veriliyor mu? “Y17- M. 4
A 9 M 17/1″
31 Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların mesleki yeterlilik sertifikaları var mıdır? TB 1. M.5/6
32 Çalışanlar, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilmiş mi? “A2-M 77 Y17 – M 4
A 9 M 16″
33 Verilen eğitimin sonunda bir ölçme ve değerlendirme yapılmış mı? Y17 M.16
34 Çalışma ve fazla çalışma süreleri mevzuata uygun mu? A2-Madde 41 ve 42 A2- Dördüncü Bölüm 63-76
35 Gece postalarında 7,5 saat çalışma esasını aşmama kuralına uyuluyor mu? Y16-Madde 7
36 Postalar haftada veya 15 günde bir değiştiriliyor mu? Y16-Madde 8
37 Gece vardiyasında çalışacak işçilerin isim listesi ve sağlık raporları Çalışma Bölge Müdürlüğüne bildirilmiş mi? Y16-M. 12
38 Malzeme Güvenlik Bilgi Formları alınıyor mu? Y23-Madde 10-a/4
39 Kullanılan kimyasal maddeler depolama esnasında etiketleniyor mu? Y23- Madde 10b
40 Kullanılan KKD`ler işe ve standartlara uygun mu? Y30-Madde 5 ve Madde 6
41 İş makinesi (forklift vs.) kullananların operatör belgesi var mı? A8-Madde 38 Ve Madde 42
42 Kaynakçılar için yeterlilik belgesi var mı? TZ1-Madde 325
43 Kaldırma araçlarının periyodik kontrolü yapılıyor mu? TZ1-Madde 378
44 Sıcak su kazanlarının periyodik kontrolü ve işletimi yetkili kişilerce yapılıyor mu? TZ1-Madde 206- 210
45 Basınçlı kapların periyodik kontrolü yapılıyor ve raporlar saklanıyor mu? TZ1-223
46 Kompresörlerin periyodik kontrolü yapılıyor mu? TZ1-244
47 Yangın söndürme cihazları, donanımları ve moto-pomplar uygun mu ve periyodik kontrolü yapılıyor mu? Y59-Madde 84
48 Elektrikli el aletlerinin periyodik kontrolü yapılıyor mu? TZ1-Madde 322
49 Elektrikli el aletlerinin topraklama sistemi ile uyumlu elektrik prizi kullanılıyor mu? TZ1-Madde 310
50 İskelelerin periyodik kontrolleri yapılıyor mu? TZ3-Madde 48 Y22 Ek 4 Bölüm II Madde 6
51 Elektrik tesisatının periyodik kontrolü yapılıyor mu? Y60-Madde 10, Ek P
52 Paratoner ve tesisatının periyodik kontrolü yapılıyor mu? TZ2- Madde 57
53 Topraklama tesisatının periyodik kontrolü yapılıyor mu? Y60- Madde 10, Ek P
54 Acil durum (eylem) planı yapılmış mı ve koruma ve kurtarma ekipleri oluşturulmuş mu? “Y23 M. 9 & Y59-M. 126 Y38 M.12.ç
A 9 M 11 ”
55 Alarm ve tahliye denemeleri yapılıyor mu ve kayıt altına alınıyor mu? “Y59-Madde 130 TZ1 M 131
A 9 M 12 (tahliye)”
56 İşyeri binalarının yapısı ve dayanıklılığı, çalışma yeri boyutları ve hava hacmi, pencereler ve işyeri tabanı uygun mu? Y27-Ek 1 Madde 6-10 TZ1-Madde 8 ve Madde 21
57 Soyunma yerleri, duş, tuvalet ve lavabolar uygun mu? Y27-Ek 1 Madde 18 TZ1-Madde 40
58 Tehlikeli alanlar belirlenmiş mi? TZ3-Madde 8
59 Acil çıkış yolları ve kapıları uygun mu ve İşaretlenmiş mi? Y27-Ek 1 Madde 4
60 Acil çıkış kapıları dışarı doğru açılıyor ve kilitsiz tutuluyor mu? Y22 B. M.2
61 Elektrik makina ve teçhizatı yetkili ve uygun kişiler tarafından mı işletiliyor? Y28-Madde 8
62 Kapalı alanların havalandırması uygun mu? Y22 –Ek 4 Madde 6 Y27-Ek 2 Madde 6
63 Çalışanlar için dinlenme yeri oluşturulmuş mu? Y27-Ek 2 Madde 11
64 İşyerinde risk değerlendirmesi yapılmış mı? “A2-Madde 77 Y23-M 6
A 9 M10/1 & Y 68 M 5″
65 Asıl işveren alt işveren risk değerlendirmelerini bir kopyasını almış ve denetleme yapmış mı? Y 68 M 5
66 Etrafta çalışanların kaynak ışınlarından zarar görmesi engelleniyor mu? TZ1-M. 83
67 Makina ve aletlerin koruyucuları yeterli ve yerinde mi? Y28-Ek 1
68 İşyerinde tertip ve düzen sağlanıyor mu? Y22-Madde 10
69 Gaz tüpleri mevzuat uygun depolanıyor ve kullanılıyor mu? TZ1-Madde 518
70 Kapalı ortamlarda kullanılan seyyar aydınlatmalar-da 42 Volt (ençok) gerilim kullanılıyor mu? TZ1-Madde 311
71 Seyyar el lambaları elektrik çarpma riskine karşı korunmuş mu?
72 Proje (sağlık ve güvenlik) koordinatörü atandı mı? Y22-Madde 9
73 Korkuluk, platform ve ağlar uygun mu? Y22-Ek IV Bölüm II Madde 5 ve 6 TZ3 Madde 48-106
74 Kaldırma araçları ve yardımcı elemanlarının üzerlerine azami yük değerleri açıkça görülecek şekilde yazılmış mı? Y22 B. Bölüm 2 M. 7.2
75 İskeleler kurma, sökme ve değiştirme sürecinde kırmızı etiket ile işaretleniyor mu? Y28 EK 2 M. 4.3.5
76 İskelelerin kurulması, sökülmesi veya üzerinde önemli değişiklik yapılması, yetkili uzman bir kişinin gözetimi altında yapılıyor mu? “Y28 EK 2 M. 4.3.6 &
TZ 3 – M 48″
77 İskelelerin kurulması, sökülmesi veya üzerinde önemli değişiklik yapılması yeterli eğitim almış işçiler tarafından yapılıyor mu? Y28 EK 2 M. 4.3.6
78 İskelenin taşıyacağı yüke dayanıklı ve bina bağlantısının uygun olduğu gösteren teknik rapor düzenlenmiş mi?
79 İşçilerin görüşünün alınması için mekanizmalar kurulmuş mu? (Sağlık güvenlik konularında,) Y38 M. 5.c
80 İlkyardım odası 12 m2 ve İSGB 8 m2 min olarak mevcut mu? Y38 M. 8.2
81 İşyerlerinin bulunduğu baraka, sayvan,sundurma ve benzeri yerlerin çatıları,ısı geçiren saç ve benzeri malzeme de örtülmüş olduğu hallerde bu çatılar, en az 350 santimetre yükseklik sınırını karşılıyor mu? TZ 1 – M 6
82 İşyerlerinde işçilerin daimi olarak çalıştırıldığı yerlerin tavanyüksekliği,en az 3 metre olma sınırını sağlıyor mu? TZ 1 – M 7
83 İşyerlerindeki hava hacmi,makine,malzeme ve benzeri tesislerin kapladığı hacimler dahil olmak üzere, işçi başına en az 10 metreküp olma şartını sağlıyor mu? TZ 1 – M 8
84 Makinalar, motorlar ve bunlar tarafından çalıştırılan aletler ve diğer tezgahlar arasındaki açıklık, işçilerin rahat çalışmalarını sağlamak üzere, en az 80santimetre olma şartını sağlıyor mu? TZ 1 – M 11
85 İşyerindeki geçitlerin genişliği, oradan geçecek işçilerin miktarına ve malzeme hareketine uygun olarak ayarlanacak ve bu genişlik 120 santimetreden olma şartını sağlıyor mu? TZ 1 – M 11 p.2
86 Korkuluklar min 90 cm, 2 metrede 1 dikme, en az 15 cm süpürgelik zeminden en çok 1 cm boşluk olma şartını sağlıyor mu? TZ 1 – M 11/M.14
87 İşyerlerinde dışarıdan ışık almaya yarayan yan ve tepe pencereleri ile menfezlerin aydınlık veren yüzeyleri toplamı, işyeri taban  yüzeyinin en az  1/10  oranında  olma şartını sağlıyor mu? TZ 1 – M 13 p.2
88 İşyerlerinde aydınlatma için gereken limitere uyuluyor mu? TZ 1 – M 18
89 Elektrik kesintisi durumu için yedek aydınlatma sistemi kurulmuş mu? TZ 1 – M 19
90 İşyerinde çok ısı üreten yerlere termometre asılmış mı? TZ 1 – M 20 P.2
91 Merdiven genişliklerinin en az 100 cm, basamak genişliği 22 cm, yüksekliği 13-26 cm olması şartı sağlanmış mı? TZ 1 – M 23-4/7
92 4 basamaktan büyük merdivenlerde korkuluk var mı? TZ 1 – M 23-8
93 225 cm den büyük merdivenlerde orta trabzan var mı? TZ 1 – M 23-9
94 İşyerlerinde ve müştemilatında haşarat, böcek ve kemirici hayvanların bulunmaması için her türlü tedbir alınmış mı? TZ 1 – M 30
95 İçme ve kullanma suları ayrı ayrı etiketlenmiş mi? TZ 1 – M 33
96 Konaklama için kullanılan koğuşlara kullanım talimatı tüzüğe uygun olarak asılmış mı? TZ 1 – M 48
97 Konaklama yerlerinin denetimleri işveren temsilcileri tarafından yapılıyor mu? TZ 1 – M 49
98 İşyerleri ile işçi konutlarında sivrisinek, sinek, tahtakurusu, pire ve benzeri zararlıların yokedilmesi için gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 – M 57
99 Yeniden işe girecek işçilerden,bulaşıcı bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu ile çiçek aşısı kağıdı istenmiş ve sağlık dosyasına konmuş mu? TZ 1 – M 57/7
100 Kurşun ile çalışma varsa gereken önlemler alınmış mı? TZ 1 – M 61
101 Civa ile çalışma varsa gereken önlemler alınmış mı? TZ 1 – M 62
102 Arsenik ile çalışma varsa gereken önlemler alınmış mı? TZ 1 – M 63
103 Fosfor ile çalışma varsa gereken önlemler alınmış mı? TZ 1 – M 64
104 Kolinesteraz aktivitesini inhibe eden ve genellikle ensektisitolarak kullanılan organik fosfor bileşiklerinin üretildiği ve kullanıldığı işyerlerinde gereken önlemler alınmış mı? TZ 1 – M 65
105 Kadmiyum cevherlerinin izabesi, alaşımlarının hazırlanması, kadmiyum ile kaplama yapılması, kadmiyum kaplı malzemelerin işlenmesi ve bazı akümülatör imalı işleri gibi, kadmiyum ve kadmiyum bileşikleri ile yapılan çalışmalarda TZ 1 – M 66
106 Manganez ve manganez bileşikleri ile yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 – M 67
107 Kromlu alaşımların hazırlanması, bu alaşımlar üzerinde kaynak yapılması ve krom ve bileşiklerinin sanayide kullanılması gibi, krom ve krom bileşikleri ile yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 – M 68
108 Berilyumlu alaşımların hazırlanması ve sanayide kullanılması gibi, berilyum ve bileşikleri ile çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 – M 69
109 Azot oksitleri ile yapılan çalışmalarda, azot oksitlerinin zararlı etkilerinden korunmak için gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 – M 70
110 Benzen (benzol) ve bileşikleri gibi aromatik hidrokarbonlarla yapılan çalışmalarda, bunların zararlı etkilerinden korunmak için gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 – M 71
111 Anilin ve nitro – amin türevleri ile yapılan çalışmalarda, anilinve aromatik nitro – amin türevlerinin zararlı etkilerinden korunmak için gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 – M 72
112 Halojenli hidrokarbonlarla yapılan çalışmalarda, bunların zehirlive zararlı etkilerinden korunmak için gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 – M 73
113 Karbon sülfür ile yapılan çalışmalarda, karbon sülfürün zehirlive zararlı etkilerinden korunmak için gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 – M 74
114 Kükürtlü hidrojenle yapılan çalışmalarda, kükürtlü hidrojenin zararlı etkilerinden korunmak için gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 – M 75
115 Tozlarla Ortaya Çıkabilecek Meslek Hastalıklarına Karşı gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 – M 76
116 Tozlu işlerde çalışan işçilerin, vardiya sonunda yıkanmaları veya duş yapmaları, yıkanmadan yemek yememeleri ve yatağa girmemeleri sağlanmış mı? TZ 1 – M 76/4
117 Gürültünün zararlı etkilerden korunmak için gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 – M 78
118 Titreşim (vibrasyon) yapan aletlerle yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 – M 79
119 Enfraruj ışınlar saçan işler ile yapılan çalışmalarda, bu ışınların zararlı etkilerinden korunmak için gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 – M 80
120 Yeraltında, nemli hava cereyanlı ve yetersiz ışıklı işyerlerinde yapılan çalışmalarda nemin hava ceryanının ve yetersiz ışığın zararlı etkilerinden korunmak için gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 – M 81
121 Atmosfer basıncından daha yüksek basınçlı yerlerde ve dalgıç odalarında yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 – M 82
122 Tabii veya suni radyoaktif ve radyoinizan maddeler veya diğer korpüsküler emanasyon kaynakları ile yapılan çalışmalarda gereken önlem alınmış mı? TZ 1 – M 83
123 Şarbon hastalığına karşı gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 – M 85
124 Tetanos hastalığına karşı gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 – M 86
125 Leptospiroz hastalığına karşı gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 – M 87
126 Brüselloz hastalığına karşı brüselloz bulaşması ihtimali olan işlerde çalışan işçiler aşılanmış mı? TZ 1 – M 88
127 Ankilostom hastalığına karşı gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 – M 89
128 500 den fazla çalışanın olduğu yerlerde 2 adet çıkış var mı? TZ 1 – M 90
129 Çıkış kapıları en az 120 cm olma şartını sağlıyor ve görünür şekilde işaretlenmiş mi? TZ 1 – M 113
130 Lastik hortumlar en geç 3 ayda bir kontrol ediliyor mu? TZ 1 – M 120
131 Seyyar yangın söndürme cihazları, en az 6 ayda bir defa kontrol edilmiş ve kontrol tarihleri, cihazlar üzerine yazılmış mı? TZ 1 – M 128
132 İş yerinde yangınla mücadele ekibi kurulmuş mu?
133 İşyerlerinde 6 ayda bir alarm ve tahliye denemeleri yapılıyor mu? TZ 1 – M 131
134 Özel itfaiye teşkilatı bulunan işyerlerinde, en az ayda bir defa yangın savunma ve söndürme denemeleri, özellikle beklenmedik anlarda ve gerçek yangın şartlarına en uygun bir şekilde yapılacak ve bu sırada gerekli savunma teçhizat ve tertibatı da kullanılacaktır TZ 1 – M 132
135 Patlayıcı, parlayıcı veya kolay yanıcı maddelerin bulunduğu veya işlendiği yerlerde, sigara içilmesi yasaklanmış mı? Bu husus, işyerlerinin gerekli yerlerinde uyarma levhaları ile belirtilmiş mi? TZ 1 – M 138
136 Arızalı makinalarda arızalı ve kullanım dışı olduğunu olduğunu gösterir etiket konulmuş mu? TZ 1 – M 144
137 Otojen kaynak aparatları ile yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 – M 164
138 Matkap ve freze tezgahları ile yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 – M 169
139 Torna ve benzeri tezgahlar ile yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 – M 170
140 Taşlama ve polisaj tezgahları ile yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 – M 172
141 Zımpara taşları koruyucuları gereken şartları sağlıyor mu? TZ 1 – M 173
142 Konkasörler, değirmenler ve öğütücülerle yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 – M 177
143 Karıştırma makina, tezgah ve aparatları ile yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 – M 178
144 Doldurma, ambalaj ve kutulama tezgahları ile yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 – M 179
145 Preslerle yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 – M 180
146 Merdane, silindir ve hadde tezgahları ile yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 – M 181
147 Ağaç işleme tezgahları ile yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 – M 182
148 Şerit testere tezgahları ile yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 – M 183
149 Daire (tepsi) testere tezgahları ile yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 – M 184
150 Makas tezgahları ve kesici, delici ve yarıcı bıçaklı tezgahlar ile yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 – M 185
151 Tel çekme, bükme, örme, dikiş ve zımba tezgah ve makinaları ile yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 – M 186
152 Balya kırma (açma), hallaç, tarak, kart ve kasarlama tezgahlarıile yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 – M 187
153 İşyerlerindeki cihaz, alet, tezgah, makina ve tesislerden çıkan toz, duman, buğu, ısı, gaz ve koku, çalışılan ortama yayılmadan, uygun aspirasyon tesisatı ile çıktığı yerden emilerek dışarı atılıyor mu? TZ 1 – M 191
154 Havadan ağır gazlar yerden emilerek dışarı atılıyor mu? TZ 1 – M 193
155 Aspirasyon tesisatının günlük bakım ve temizliği ile üç ayda bir de genel kontrol ile temizliği yapılıyor mu? TZ 1 – M 200
156 Her kazanın görünür bir yerine, imalatçı firma tarafından aşağıdaki bilgiler yazılmış mı? TZ 1 – M 201
157 Kazanlarda basıncı, sıcaklığı ve su seviyesini gösteren ölçü cihazları var ve tüzüğe uygun mu? TZ 1 – M 202
158 Buhar kazanlarında en az iki adet emniyet supabı var mı? TZ 1 – M 205
159 İmalatçı firmadan, kazanın bütün teknik karakteristiğini gösteren ve muayenesinin Hükümet veya mahalli idarenin kabul ettiği teknik elamanlar tarafından yapıldığını belirten bir belge alınmış mı? TZ 1 – M 206
160 İşyerlerindeki kazanlar için bir sicil kartı veya defteri tutulmuş mu ve bunlara, yapılan onarım, bakım ve deneyleri, günü gününe işlenmiş mi? TZ 1 – M 208
161 Yüksek ve orta basınçlı kazanlarla yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 – M 217
162 Kazan işletmesinden sorumlu kişinin belgesi mevcut mu? TZ 1 – M 210
163 Alçak basınçlı buhar kazanları veya sıcak su kazanları ile yapılan çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 1 – M 218
164 Kazanlar için işletme yönergesi hazırlanmış ve kazan bölgesine asılmış mı? TZ 1 – M 219
165 Kazanlar için bakım yönergesi var mı? TZ 1 – M 221
166 Basınçlı kapların içine girmek amacı ile açılan kapak gereken şartı sağlıyor mu? TZ 1 – M 224
167 Kompresörler üzerine gereken bilgiler yazılı bir plaka ile imalatçı firma tarafından konmuş mu? TZ 1 – M 245
168 Elektrik Tesisatında Alınacak Güvenlik Tedbirlerine uyuluyor mu? TZ 1 – M 270 – 354
169 Kazanlar, tanklar ve benzeri dar yerlerle nemli ve ıslak yerlerde, alternatif akımda en küçük gerilim (en çok 42 V) kullanılıyor mu? TZ 1 – M 318
170 Taşınabilir elektrikli aletler ile çalışan işçiler, bol elbise kullanmıyor ve kauçuk eldiven kullanıyor mu? TZ 1 – M 321
171 Elektrik kaynağı işinde ehil kaynakçı çalışıyor mu? TZ 1 – M 325
172 Elektrik kaynak makinalarının kullanılmasında gereken tedbirler alınıyor mu? TZ 1 – M 326
173 Kazanlar gibi dar ve kapalı hacimlerle aynı zamanda nemli yerlerdeki kaynak çalışmalarında, doğru akım kullanılılıyor mu? TZ 1 – M 329
174 Elektrik tesisatı, cins ve hacmine göre ehliyetli elektrikçiler tarafından yapılıyor mu? TZ 1 – M 353
175 Nemli ve tozlu yerlerle geçici olarak nemli olan, ıslak, korozif, yangın tehlikesi arzeden ve yüksek sıcaklığı olan yerlerde yapılmış ve yapılacak elektrik tesisatı ile bina dışına yapılmış elektrik tesisatı, Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği ve Fenni Şartnamesine uygun olarak yapılmış mı? TZ 1 – M 354
176 Krikolar ile yapılan kaldırmalarda kriko kaldırdıktan sonra gereken besleme ve takoz sistemi yapılmadan çalışma başlamaması kuralı yönerge ile belirtilmiş mi? TZ 1 – M 365
177 Açık havada çalışan vinçlerin kabinleri kapalı ve operatörler hava şartlarından korunmuş mu? TZ 1 – M 387
178 Açık havada ray üstünde çalışan vinçlerde,rüzgarın etkisi hesaplanacak ve bunlarda takozlama, bağlama yapılacak ve sürgü güvenlikli fren tertibatı bulunacaktır. TZ 1 – M 390
179 5 ton veya daha fazla yük kaldıran raylı vinçlerde, 2 elektriklifren veya bir elektrikli ve bir mekanik fren bulundurulacaktır. TZ 1 – M 401
180 İş yerinde demiryolu ve vagonlar ile çalışmalarda gereken önlemler alınıyor mu? TZ 1 – M 461-476
181 Malzeme istif yüksekliği 3 metreden fazla olmama kuralına uyuluyor mu? TZ 1 – M 489
182 Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar, en geç yılda bir defa kontrol edilecek ve onarımda bunlar tamamen boşaltılacak, bağlantı boruları sökülecek veya uygun kör tapalarla tıkanacak veya vanaları kapatılacaktır TZ 1 – M 513
183 İnşaat işi fenni mesul tarafından yürütülüyor mu? TZ 3 – M 4
184 Yapı iş defteri bulunduruluyor mu? TZ 3 – M 5
185 Tavan veya döşemelerdeki boşluk ve delikler korkuluk ile kapatılmış mı? TZ 3 – M 11
186 Kazı işlerinde gerekli güvenlik önlemleri alınıyor mu? TZ 3 – M 18-47
187 İskelelerin taşıyabilecekleri en çok ağırlık, levhalar üzerine yazılarak iskelenin uygun ve görülebilir yerlerine asılmış mı? TZ 3 – M 49
188 Kalıp iskelelerin dayanımı ile ilgili statik yük analizi yapılıp uygun olduğuna dair belge düzenlenmiş mi?
189 İskele kontrolü yetkili teknik eleman tarafından yapılıyor mu?
190 Seyyar iskelelerde kaymayı önleyen tedbirler alınmamıştır.
191 Ahşap iskelelerde gerekli güvenlik önlemleri alınmış mı? TZ 3 – M 53-75
192 İskele yapımından gayrı işlerde kullanılmış bulunan boru ve diğer malzeme, iskele yapımı için kullanılıyor mu? TZ 3 – M 77
193 Boru veya madeni iskeleler statik, elektriğe karşı uygun şekilde topraklanacaktır TZ 3 – M 82
194 Asılı erişim donanımının hareketini sağlayan makine, techizat ve vinçlerin kullanmaya elverişli olduklarını belirten belge düzenlenmiş mi? TZ 3 – M 85
195 Asma iskeleler için gereken güvenlik önlemleri alınmış mı? TZ 3 – M 85-100
196 Taşınır Merdivenler yasal gereklilikleri karşılıyor mu? TZ 3 – M 113
197 Sabit inşaat merdivenlerinde min 60 cm genişlik, son basamak maksimum 30 cm ve merdivenin döşemeyi 90 cm geçme kuralına uyulmuş mu? TZ 3 – M 120
198 Yıkım işlerinde gereken güvenlik önlemleri alınmış mı? TZ 3 – M 125-135
199 Yapı İşlerinde Kullanılan Makina ve Teçhizatta gereken önlemler alınmış mı? TZ 3 – M 136-137
200 İş yeri ve binalarda parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddeler ile çalışmalar için gereken önlem alınmış mı? TZ 2 – M 3-22
201 Elektrik tesisatlarında parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddeler ile çalışmalar için gereken önlem alınmış mı? TZ 2 – M 23-51
202 Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği, işlendiği ve depolandığı işyerinin etrafı duvar, tel örgü veya tel kafesle çevrilmiş ve giriş çıkışlar kontrol altına alınmış mı? TZ 2 – M 52
203 Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği işlendiği ve depolandığı binalar, yıldırıma karşı yürürlükteki mevzuatın öngördüğü sistemlerle donatılmış ve yetkili teknik bir eleman tarafından kontrol edilmiş mi? (Yılda en az 1 kez) TZ 2 – M 57
204 Parlayıcı sıvıların (parlama noktası 38 dereceden aşağı) konulduğu bütün depolar ve boru donatımları, boru bağlantıları statik elektriğe karşı uygun şekilde topraklanmış mı? TZ 2 – M 75
205 Parlayıcı sıvıların konulduğu yerüstü depolarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 2 – M 76
206 Parlayıcı sıvıların konulduğu yeraltı depolarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 2 – M 77
207 Tehlikeli sıvıların (parlama noktası 38 derece C yukarı) bulunduğu depoların kısmen yerüstünde bulunduğu haller için gereken tedbir alınmış mı? TZ 2 – M 79
208 Tehlikeli sıvıların (parlama noktası 38 derece C yukarı) bulunduğu depoların yeraltında bulunduğu haller için gereken tedbir alınmış mı? TZ 2 – M 80
209 Basınçlı gaz tüplerinin üzerine, asgari bilgiler silinmeyecek şekilde ve oyuk olmamak şartı ile yazılmış mı? TZ 2 – M 94
210 Basınçlı gaz tüplerinin muayenesi yapılmış ve belge alıcıya verilmiş mi? TZ 2 – M 95
211 Basınçlı gaz tüplerinin depolanmasında gereken tedbirler alınmış mı? TZ 2 – M 100
212 Asetilen tüplerinde gereken tedbir alınmış mı? TZ 2 – M 100-101
213 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (S.P.G.) ile ilgili gereken tedbirler alınmış mı? TZ 2 – M 125-135
214 Magnezyum ve Benzeri Parlayıcı Katı Maddeler ve Alaşımları ile ilgili gereken tedbirler alınmış mı? TZ 2 – M 136-144
215 Nitrosellüloz, Selüloit ve Benzeri Parlayıcı Patlayıcı Maddeler ile ilgili gereken tedbirler alınmış mı? TZ 2 – M 145-148
216 Karpit (Kalsium Karbür) ve Asetilen ile ilgili gereken tedbirler alınmış mı? TZ 2 – M 149-165
217 Uçucu ve Parlayıcı Sıvılarla hazırlanan Tabanca Boyaları ile ilgili gereken tedbirler alınmış mı? TZ 2 – M 166-170
218 Nitrikasit, Sülfirikasit ve Hidroklorikasit veya Benzeri maddelerle çalışmalarda gereken tedbirler alınmış mı? TZ 2 – M 181-184
219 Sodyumhidroksit, potasyumhidroksit, kalsyumhidroksit ve benzeri maddelerle yapılan çalışmalar sırasında meydana gelmesi mümkün olan yanıklar için bol su, % 1 lik borikasit, % 5 lik asetikasit veya bunlara tekabül etmek üzere sirke veya limon suyu, işyerlerinde uygun şekilde bulunduruluyor mu? TZ 2 – M 186
220 İş ekipmanlarının (kule vinci, gırgır vinç, yer asansörü vs) topraklama kontrolü yapılarak uygunluğuna dair belge düzenlenmiş midir? TZ 3 – M 137/1
221 Gırgır vinçlerde kullanılan çelik halat 12 mm olma şartını sağlıyor mu? TZ 3 – M 137/5
222 Gırgır vincin etrafı bariyerler ile çevrilip yetkisiz erişim engellenmiş mi? TZ 3 – M 137/15
223 Şantiye elektrik panolarında kaçak akım rölesi var mı?
224 İş yerinde işçilerin kullanacağı soyunma yeri, sıcak su/duş sistemi var mıdır? TZ 1 – M 40
225 İşyerinde denetimler yapılıyor mu? A 9 – M 4/2
226 İş yeri hekimi ve İGU alınması gereken tedbirleri yazılı olarak işverene bildirmiş mi? A 9 – M 8/2
227 Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim belgeleri var mı? A 9 – M 17/3
228 büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu A 9 – M 29/1